Advokat Brørby

Advokat Brørby

Advokat Brørby – Oppdragsvilkår

Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre interne kvalitetssikringsrutiner, samt i henhold til Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Våre oppdragsvilkår, herunder våre timepriser og betalingsvilkår, vil fremgå av oppdragsbekreftelsen som vil bli tilsendt ved etableringen av oppdraget.

Rettshjelpsforsikring

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring.

Slike forsikringer dekker normalt utgifter til juridisk bistand med inntil kr 150 000.

Forsikringstaker må betale en egenandel på mellom kr 3-4.000, samt 20 % av det overskytende.

Forsikringen dekker sjelden famili e- og arvesaker.

Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

Vi vil avklare spørsmålet om fri rettshjelp ved vårt første kundemøte.

Kompetanse

Vi arbeider med et bredt spekter av saker og vår faglige kompetanse omfatter blant annet:

Familie- og arverett Fast eiendom Generasjonsskifte
Insolvens og restrukturering Landbruks- og odelsrett Selskapsrett
Skatte- og avgiftsrett Kontraktsrett Strafferett
Erstatningsrett Arbeidsrett

Advokat Brørby

Familie- og arverett

Vi bistår regelmessig i saker innen arve- og familieretten. Vår praksis innen familieretten omfatter blant annet ektefellers formuesforhold, utforming og rådgivning ved inngåelse av ektepakter og samboeravtaler.

Innen arveretten bistår vi blant annet med rådgivning om reglene om arv, herunder ved gaver (arveforskudd), utarbeidelse av testament, uskifte og generasjonsskifte mv. Vi har også lang erfaring med administrasjon av dødsboer og andre skifteoppgjør, og fungerer jevnlig som testamentbestyrere.

Fast eiendom

Vi har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og bistår både bedrifter og privatpersoner.

Vår praksis omfatter både rådgivningsoppdrag og vi har jevnlig prosedyreoppdrag i tvister som gjelder fast eiendom. Vi er også samarbeidende advokater med Huseiernes Landsforbund.

Generasjonsskifte

Vi bistår blant annet med rådgivning i tilknytning til spørsmål om styringsrett, likebehandling, arveavgift, skatt osv., enten det dreier seg om at familiens landsted skal overdras til barna i sameie, eller når privatpersonen i egenskap av aksjonær i et (familie)aksjeselskap ønsker å videreføre virksomheten til neste generasjon.

Insolvens og restrukturering

Våre advokater påtar seg løpende bostyreroppdrag for landets skifteretter. Vi bistår også banker/långivere, styremedlemmer og andre som berøres av konkurs.

Landbruks- og odelsrett

Vi har omfattende erfaring innen landbruks- og odelsretten.

Selskapsrett

Vi har kompetanse innen selskapsretten og bistår blant annet med valg av selskapsform, etablering og oppløsning av selskaper, selskapsendringer, avtaler og forhandlinger samt styre- og ledelsesansvar.

Skatte- og avgiftsrett

Firmaet har bred kompetanse innenfor skatt og merverdiavgift og vi bistår både bedrifter og enkeltpersoner. Vi bistår både med løpende rådgivning og i saker mot myndighetene i forbindelse med bokettersyn.

Kontraktsrett

Vi bistår både bedrifter og privatpersoner med kontraktsrettslige spørsmål av enhver art. Vår praksis omfatter blant annet utarbeidelse av kjøpekontrakter, aksjonæravtaler, leieavtaler, opsjonsavtaler, arbeidsavtaler og samboeravtaler.

Strafferett

Flere av våre advokater har jobbet med strafferett, både som forsvarere og som dommere. Som dommerfullmektig utgjør strafferettspleien en sentral del, noe som har gitt firmaet bred og allsidig strafferettskunnskap.

Samarbeidende advokat Knut Fure har strafferett som sitt spesialfelt og opptrer jevnlig som forsvarer.

Erstatningsrett

Vi bistår både private og næringsdrivende i erstatningstvister.

Arbeidsrett

Vi bistår jevnlig både bedrifter og privatpersoner med arbeidsrettslige spørsmål.

Om oss:

Advokat Brørbys praksis er variert med hovedvekt på skatt og avgift, fast eiendom herunder odel og generasjonsskifter, arv, ekteskapsrett og alminnelig forretningsjus. Brørby har også tidligere vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for fast eiendoms rettsforhold i 6 år

Vi har også et samarbeid med advokat Knut Fure som for tiden blant annet er fast forsvarer i både Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Ringerike tingrett.

Advokatfullmektig Marte Holte Brørby har jobbet 6 år som skattejurist i skatt nord og variert praksis mens hun gikk på rettsvitenskap ved UiO.

Sekretær Marit R. Bjone har lang og variert praksis som advokatsekretær, og utfører en rekke oppgaver både i forhold til tinglysing, dødsboer mv.

Arbeidsform

I saker hvor det er hensiktsmessig samarbeider flere advokater på samme oppdrag til det beste for våre kunder.

Muligheten for denne arbeidsformen sikrer våre kunder de beste juridiske og kommersielle løsningene i sine saker. Vi har også et samarbeidende eiendomsmeglerkontor som kan tilby sine tjenester ved behov.

Denne arbeidsformen er ikke hensiktsmessig i mindre saker, men felles for alle våre oppdrag er at våre tjenester alltid holder et høyt faglig nivå og at vi alltid legger stor vekt på personlig oppfølging av våre kunder. Advokat Brørby skal være der for deg!

Kontakt oss

Advokat Harald Heggen Brørby

Harald Heggen Brørby

Advokat

Mobil: 95 12 63 88

Epost: Harald@adv-brorby.no

Advokat Marte Holte Brørby

Marte Holte Brørby

Advokatfullmektig

Mobil: 99 73 74 15

Epost: Marte@adv-brorby.no

Sekretær

Marit Røken Bjone

Sekretær

Mobil: 32 12 63 88

Epost: Marit@adv-brorby.no